תנאי שימוש באתר

כללי

על המשתמש לקרוא בעיון את כל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). עצם השימוש באתר מעיד על הבנתו והסכמתו של המשתמש, לכל תנאי השימוש ולתנאים הנוספים המופיעים באתר. הכתוב מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, גם אם נעשה שימוש בלשון זכר בחלק מהמקרים והדבר מטעמי נוחות בלבד.

סטודיו Salant-ID רשאי לשנות את תנאי השימוש בכל עת, וכי כל שינוי כגון זה ייכנס לתוקף מיד עם הצגתו באתר. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר ולקיומם בכל עת חלה על המשתמש. בעצם השימוש באתר מצהיר המשתמש על היותו מעודכן בכל תנאי השימוש וכי מסכים לפעול על פיהם. באם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, הוא נדרש לחדול מכל שימוש באתר באופן מיידי.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש אלו מובאות לצורך הנוחות בלבד, אין הן מהוות חלק מן תנאי השימוש, ולא תשמשנה לפרשנותו. במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בתנאי השימוש לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.

אחריות המשתמש

השירותים, התכנים והמידע באתר, ניתנים לשימוש כמו שהם (as is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. למשתמש לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Salant-ID בגין תכונות השירותים והמידע, יכולותיהם ומגבלותיהם. השימוש בשירותים ובמידע ייעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. Salant-ID לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר.

קישורים

כל קישור (link) לאתר חיצוני אינו באחריות של Salant-ID והיא אינה נושאת באחריות לתכנים או כל סוג חומר שהוא המוצג בהם. אין לפרש קישורים לאתרים אלו כמתן המלצה, אישור או העדפה של Salant-ID לאותם האתרים המקושרים, למפעילי האתר, למוצרי האתר או לכל חומר הנמצא בהם.

לSalant-ID אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים לאתר והוא אינו ערב לזמינותם, נכונותם, לעדכניותם, לתקינותם, לאמינותם ולכך שאין בהם גורמים מפגעים. הסטודיו אינו ולא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן, הפסד אי נוחות שיגרמו כתוצאה משימוש בקישור לאתר חיצוני או במידע המצוי בו.

שמירה על פרטיות

השימוש בנתונים ובמידע שיימסר על ידי הגולשים, לרבות פרטים אישיים כגון שם, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ופרטים נוספים ישמשו את Salant-ID למטרה שלשמה הוגשו בלבד. נתונים אלו לא יימסרו לגורם שלישי ללא הסכמה מפורשת.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובהם נכלל שם האתר, עיצוב האתר, התכנים, המידע, המאמרים המופיעים בו, הקוד, אובייקטים גרפיים, קבצים גרפיים, תמונות וחומרים נוספים, מוחזקים בראשות Salant-ID בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בשום מקרה שהוא.

חוק וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב -יפו בישראל.

יצירת קשר

לכל פנייה בנוגע לאתר ו/או לשימוש בו, ניתן ליצור קשר בכתובת המייל: office@salant.co.il